26/09/2022
1664

Yapay Çayır Mera Tohumu

Yapay çayır mera büyükbaş ve küçükbaş hayvanların otlamak için ihtiyaç duydukları en temel besin kaynağıdır. Yapay çayır mera uzun dönem aralığında düşünüldüğünde maliyeti ucuza gelen bir yem bitkisidir. Çünkü tarladan sürekli ot üretilip hayvanlar otlamaktadır. Yapay çayır merada otlayan hayvanlarda çok yüksek verim değerlerinde artış gözlemlenir. Yapay çayır mera geviş getiren hayvanlar ve atlar için yaşamsal öneme sahip bir yem bitkisi karışımıdır. Hayvanlar tarafından severek tüketilir. Arazi padoklar halinde iki üç parçaya bölünür. Münavebeli olarak dönüşümlü olarak otlatılır. Suni çayır merada otlayan hayvanların yem maliyetleri ortadan kalkar. Hayvanlar daha yüksek et ve süt artışı ortaya koyarlar. Türk hayvancılığının tekrar ayağa kalkması için imkanı olan, arazisi olan her hayvan yetiştiricisinin arazilerini yapay çayır mera tohumlarından ekmeleri büyük bir zorunluluktur. Böylelikle yüksek yem maliyetlerinden kurtulan çiftçi yetiştirdiği büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarından kar eder hale gelecektir. 

 Yapay Çayır Meranın Hayvan Beslemedeki Önemi 

 

Hayvan beslemenin olmazsa olmazlarının başında yapay çayır mera gelir. Geviş getiren hayvanların ana besin kaynağı kaba yemdir. Ota dayalı hayvan besleme yapmayan işletmelerin para kazanmaları mümkün değildir. Yine kaba yemler hayvan sağlığı açısından bir zorunluluktur.Kaba yemsiz beslenen hayvanlar hastalanır.

 

Hayvanların normal yaşamlarını sürdürebilmeleri ve kendilerinden beklenen verimi tam olarak verebilmeleri için ihtiyaç duydukları besin maddelerini çeşitli yemlerle almalarını sağlamak, yemlemenin ana prensibini oluşturur.

Bir hayvancılık işletmesinde ekonomik yem sağlamada ilk başvurulacak kaynak, yem bitkisi üretimi olmalıdır. Bunun bilincinde olan işletmeler yem bitkilerine gereken önemi vermekte ve tarla alanları içinde yeterli yeri ayırmaktadırlar.

 

Ekonomik çalışması istenen hayvancılık işletmelerinde en azından hayvanların yaşama payları için gereken yem bitkileri tarafından karşılanmalıdır. Yeteri kadar kaba yem tüketmeyen hayvanların verim seviyeleri alt düzeyde kalmaktadır.

 

Hayvansal üretimi etkileyen ıslah, pazarlama, araştırma, bakım ve idare, besleme vb. etmenler vardır. Ancak bunların en önemlisini yem üretimi oluşturmaktadır. Diğer koşullar nedenli iyi olursa olsun, yetersiz beslenme sonucunda hayvansal üretim kesinlikle istenen düzeye ulaştırılamaz.

 

Süt ve et maliyetinde, tek başına % 56-70 masrafı tutan, yem girdisinin maliyetteki oranının % 27 ye modern karlı işletmeler vardır. Bunun yanında aldığı süt parasının % 65-70 ini sadece konsantre yem için ödeyen silaj ve kaba yemlerin önemeni bilmeyen ve bu nedenle de para kazanamayan yetiştiricilerde bulunmaktadır.

 

Türkiye hayvancılığının en önemli sorununun kaba yem sorunudur. Kaba yemler içersinde en çok öneme sahip yemler silajlardır.

 


Hayvansal ürün maliyetlerini azaltmak için, işletme içinde yapılabilecek işler eksiksiz yapılmalı ve kaliteli kaba yemler işletmede üretilmelidir.


Hayvancılığımızın günümüzdeki kötü gidişine son vermek istiyorsak yem bitkileri tarımına, gelişmiş ülkelerde olduğu gibi, gereken genişliği ve önemi vermeliyiz.

 

ÇAYIR MERA OT ÜRETİMİ VE VERİMİ: Otlatılarak, kuru ot yapılarak, silaj yapılarak değerlendirilir. Mümkünse ekili alanı 1-2 kez biçtikten sonra otlatmaya geçilmelidir. Otlama boyu 25-30 cm'dir. Ekili alan 2 veya 3'e bölünerek otlatma yapılmalıdır. Bir alan otlatılırken önce otlatılan parçanın gübrelenmesi, mümkünse sulaması yapılır. 8 cm'den daha derin otlatmalardan kaçınılmalıdır. Çamurda otlatma yapılmamalıdır. Aşırı otlama mera'nın ömrünü kısaltır.

 

 

SULU ARAZİLERDE: Sulanabilir arazilerde erkenci ilkbahardan itibaren biçime başlanır. Her 20-25 günde düzenli olarak biçime gelir. Kış bastırana kadar bir çok kez biçim yapılır. En yüksek besleyici özelliğe 40 cm civarındayken sahiptir. Bu nedenle biçimleri 40-50 cm boydayken yapmak tercih edilmelidir. Her biçimde yonca'dan daha fazla yeşil ve kuru ot verimine sahiptir. Ot kalitesi ve besini yonca'ya göre daha yüksektir. Besi ve süt hayvanlarında yüksek verim artışı sağlar.

 

 

KURU ARAZİLERDE: Erkenci ilkbahar'da hızla büyümeye başlar. İlkbahar yağışları devam ettiği müddetçe düzenli biçim ve otlatmaya gelir. Kurak sıcak aylarda büyümesini durdurur.

 

 

HAYVAN BESLEME: Çok yüksek besin değerleri ihtiva eden özel bir çayır mera karışımdır. Hayvanlar severek yer. Süt ve besin hayvanlarında çok yüksek verim artaşı sağlar. Gazlı şişlik ve ishale neden olmaz. Kondisyon ve besi artışı sağlar, tüylerde parlaklık meydana gelir. Ayak ve tırnak sağlığında iyileşme, dişi hayvanların döl verimlerin'de de olumlu gelişme sağlar. Besleme masraflarında %50'ye varan tasarruf, %15-20 hayvanlarda verim artışı ortaya koyar.

Avrupa'da süt sığırlarının enerji ihtiyaçlarının %50'sini çayır ve meralardan %25'i kuru ot ve silajdan %25'ni de kesif-konsantre yemlerden karşılanmaktadır.

 

Türkiye'de en çok ekimi yapılan kaba yem tohumları; yem bitkileri tohumları.
-5'li Karışım Yem Bitkisi
-Ryegrass Tohumu
-Çayır Mera Tohumu Sulak Araziler (Çayır Mera)
-Çayır Mera Tohumu Kurak Araziler(Çayır Mera)
-Yem Şalgamı
-Yaz Otu Teff Grass
-Silajlık Soya Tohumu
-Yonca Tohumu Çeşitleri
-Sorgum Sudan Otu
-Silajlık Mısır Tohuu
-Adi Fiğ Tohumu, Macar Fiğ Tohumu
-Korunga
-Diğer yem bitkileri tohumu